Sturen op Business Drivers

corporate planner, e-mergo, planning-control.nl, computer, finance,ifp,integrated financial planning,ifp,cpm,corporate performance management software,ifp,

Nagenoeg iedere organisatie heeft zijn financiële kerngegevens beschikbaar, op zijn minst jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening. Deze cijfers geven uiteraard een goede indicatie van de resultaten van de laatste jaren. Wanneer gekeken wordt naar de verwachtingen zijn de businessdrivers minstens zo waardevol. Om te sturen op wat er komen gaat is het essentieel om deze business drivers inzichtelijk te hebben en te weten welke consequenties samengaan met eventuele wijzigingen. Vanuit de operatie wordt er al gestuurd op deze drivers. Het is daarom verstandig om deze gegevens ook toe te voegen aan de financiële rapportage. Veel werk? Met de juiste oplossing gaat dit zonder moeite.

Sturen op business drivers

Iedere organisatie weet wat de business drivers zijn waarop het haar successen behaald. Het juist in kaart brengen van de business drivers blijkt echter vaak een lastige stap. Een aantal drivers zal altijd blijven bestaan, maar sommige zullen komen en gaan. Op het moment dat bepalende factoren schaars zijn kan dit een belangrijke driver worden. Denk aan de boer in Nederland en de hoeveelheid grond die hij bezit ten opzichte van de vraag waaraan hij moet voldoen. Als hij zijn gewassen niet kan verbouwen, dan zullen de resultaten terug lopen. Dezelfde boer in een minder druk bevolkt land zit wellicht helemaal niet in over de hoeveelheid grond en dus is het niet interessant voor hem om dit toe te voegen aan zijn strategische speerpunten.

Drivers in de bouw

Zo is het ook in de wereld van de bouw. Bijvoorbeeld het meten van grondposities geeft aan hoeveel mogelijkheden er nog zijn om daadwerkelijk te bouwen. Een toename in grondposities kan leiden tot meer investeringen; financiering is dan van groot belang om de business te ondersteunen. De inname van te veel posities is daarentegen niet goed voor de liquiditeitspositie. Dit maakt indirect het investeren in ontwikkeling duurder.
Wanneer we een jaar lang ontwikkelen, maar geen nieuwe grond aankopen(oftewel investeren)kan het een financieel succesvol jaar zijn. Maar voor de continuïteit van de groei, en dus de resultaten op de langere termijn, is dit een slechte zaak. De financiële kerngegevens tonen op dat moment een vertekend beeld.

De Rol van finance

Een belangrijke taak voor de finance afdeling is het controleren en overzien van de gegevens die van belang zijn om de strategische doelen te behalen. De business drivers zijn daarbij van groot belang voor het succesvol uitvoeren van die strategie. Deze ondersteunende rol past finance als een jas. Door te monitoren en mee te denken over de business drivers kan finance van toegevoegde waarde zijn. De data van de betreffende business drivers is al beschikbaar op operationeel niveau, enkel moet er op een hoger niveau een totaaloverzicht zijn. Het efficiënt verschaffen van deze helicopterview kan met Corporate Performance Management software. Corporate Planner kenmerkt zich door de flexibiliteit om zich aan te passen aan de business. Zeker met een eventueel veranderde focus, inclusief wijzigende business drivers, is deze flexibiliteit noodzakelijk.

Meer weten?

Corporate Planner is een Corporate Performance Management tool voor het automatiseren van de planning en control activiteiten. Het kenmerkt zich ten opzichte van de standaard ERP of boekhoudoplossingen vanwege de flexibiliteit in de opzet. De tool kan opgebouwd worden naar de wensen en behoeften van de organisatie. Zo is het gemakkelijk om bijvoorbeeld de business drivers toe te voegen of te wijzigen.

 

Woon een webinar bij!